Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Laatimispäivä
20.4.2020

Päivitetty

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Sematik Oy
Osoite: Annikki-veturin tie 130, 71520 Kaislastenlahti
Puhelinnumero: 0407582260
Sähköposti: mikko.suhonen@sematik.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Mikko Suhonen
Osoite: Annikki-veturin tie 130, 71520 Kaislastenlahti
Puhelinnumero:0407582260
Sähköposti: mikko.suhonen@sematik.fi

3. REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hallinnointiin ja palveluiden tarjoamiseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § tai 4. luku tai erityislain säännökseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan henkilön yhteystiedot ja profiilit sosiaalisen median palveluissa sekä henkilön edustaman yritysasiakkaan tilaamat palvelut, laskutusohjeet ja toimitusohjeet sekä muut henkilön edustaman yrityksen yhteystiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai yritys luovuttaa tietojaan sekä edellisiin perustuen julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla täydentäen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.